νῆσον

νῆσον
νέω
swim
aor imperat act 2nd sg
νέω
swim
fut part act masc voc sg
νέω
swim
fut part act neut nom/voc/acc sg
νέω 2
spin
aor imperat act 2nd sg
νέω 2
spin
fut part act masc voc sg
νέω 2
spin
fut part act neut nom/voc/acc sg
νέω 3
heap
aor imperat act 2nd sg
νῆσος
island
fem acc sg

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • HYPERBOREI populi — et montes, qui et Riphaei, ultra Scythiam, teste Arist. Virg. Georg. l. 3. v. 196. et 381. Vett. hos circa Tanais fluv. fontes describunt, cum ibi maxima sit planities. Argumenti ratio postulat (inquit H. Iacobius) ut in Hyperboreorum sedes… …   Hofmann J. Lexicon universale

  • OGYRIS — insula maris Indici ex adverso orae Arabiae Fel. ad Ortum, Erythraei regis monumentô nobilitata. Eius meminit Dionysius ὁ Περιηγητὴς, v. 607. Ε῎ςτι δέ τοι προτέρῳ Καρμανίδος ἔκτοθεν ἄκρης Ω῎γυρις, ἔνθα τε τύμβος Ε᾿ρυθραίου βασιλῆος. Mela l. 3. c …   Hofmann J. Lexicon universale

  • ἄνησον — ἄνηθον dill neut nom/voc/acc sg (ionic) ἄ̱νησον , ἀνέω aor imperat act 2nd sg ἄ̱νησον , ἀνέω futperf ind act masc voc sg (doric aeolic) ἄ̱νησον , ἀνέω futperf ind act neut nom/voc/acc sg (doric aeolic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • островъ — ОСТРОВ|Ъ (124), А с. 1.Остров: Се въдале варламе ст҃мѹ сп҃сѹ землю и огородъ и ловища рыбьнаѧ… на островѣ и съ нивами. Гр 1192–1210 (новг.); изгонить сего горко. из цр҃кве из вѹзантиѥ. и предъ градъмь въ сѹщи˫а ѡстровы ѡземьствова. (ἐν νήσῳ) ЖФСт …   Словарь древнерусского языка (XI-XIV вв.)

  • BATAVI — populi Germaniae, de quibus Lucan. l. 1. v. 431. Vangiones: batavique truces, quos aere recur vô Stridentes acuêre tubae. Auricomos appellat Silius l. 3. v. 608. Iam puer auricomô performidate Batavô. Unde Martial. l. 8. Epigr. 33. v. 20. Et… …   Hofmann J. Lexicon universale

  • CORSICA — Insul in mari Ligustico, inter Sardiniam et Italiam sita. A Cyrno, patre Batti, Herculis filio dicta fuit Κύρνος, ut placet Fabio Pictori, cum antea Therapne vocaretur. A Corsica vero muliere, forsan ἀπὸ κόρσης, δούλης βουκόλου dicta, cuius… …   Hofmann J. Lexicon universale

  • κινῆσον — κῑνῆσον , κινέω set in motion fut part act masc voc sg κῑνῆσον , κινέω set in motion fut part act neut nom/voc/acc sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • Éole — Pour les articles homonymes, voir Éole (homonymie). Éole, marbre ancien Dans la mythologie grecque, Éole (en grec ancien Αἰόλος …   Wikipédia en Français

  • AEAEA — ita Circe dicta est (inquit Turnebus Adversar. l. 7. c. 14.) Homeri exemplô. Ductum epitheton a peninsulâ Aeâ sita ad Phasin amnen, ut idem sit ac Colchica. Sic Eustathius in 1. Odys. Αἰαίη, ἀντὶ τȏυ Κολχιχή. Αἶα γὰρ πόλις Κολχίδος παρὰ Λυκόφρονι …   Hofmann J. Lexicon universale

  • AMALECH — Latin. populos lambens; vel ex Ebraeo et Syro, populos percutiens; Fil. Eliphaz ex Thamna concubina. Gen. c. 36. v. 12. Erat autem nepos Esau. A quo Amalechitae, pars Idumaeorum vicini Iudaeae, versus meridiem, maledictioni divinitus destinati,… …   Hofmann J. Lexicon universale

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”